Változások 2020-ban az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban.

2020. január 1-jétől bővült az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak köre egyrészt az örökbefogadói díjjal, másrészt a nagyszülői gyermekgondozási díjjal és a nevelőszülői gyermekgondozási díjjal. Az alábbiakban rövid tájékoztatást adok a fenti új ellátásokról és az ellátások összegéről.

Örökbefogadói díj

1997. évi LXXXIII. törvény 2020. január 1-jétől hatályos szabálya alapján az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a következők lesznek: csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj és táppénz. Az 1997. évi LXXXIII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik az új ellátásról, az örökbefogadási díjról: 

Örökbefogadói díjra az jogosult, aki

 • biztosított, és
 • a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, és
 • második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, továbbá
 • a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

Örökbefogadói díj folyósítása alatt lehet keresőtevékenységet folytatni. Aki az örökbefogadói díj igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelen lesz, akkor a keresőképtelenségére tekintettel az örökbefogadói díj mellett táppénzre vagy baleseti táppénzre is jogosultságot szerezhet.

Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

Az örökbefogadói díj időtartama és mértéke:

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár. Azaz csecsemőgondozási díjhoz hasonlóan, az örökbefogadói díj is 168 napig kerül folyósításra, amely a gyermek nevelésbe vételétől jár.

Az örökbefogadói díj naptári napi alapja a gyermekgondozási díjhoz hasonlóan kerül megállapításra, azaz az örökbefogadói díj az 1997. évi LXXXIII. törvény 48. § (1)–(3) bekezdése szerint megállapított összegben jár. Ha azonban a naptári napi alap nem állapítható meg a fenti bekezdések alapján, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része azzal, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, az örökbefogadói díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

Nagyszülői gyermekgondozási díj

A nagyszülő a gyermekgondozási díjra a gyermek szülei jogán szerezhet jogosultságot. Azaz a nagyszülő akkor jogosult a gyermekgondozási díjra, ha

 • a gyermek szülője/szülei jogosult(ak) a gyermekgondozási díjra, 
 • a gyermeket a szülői/szülei a saját háztartásban neveli(k), és abból a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki,
 • a szülő(k) egyetért(enek) a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával, és erről írásban nyilatkoznak is.

További feltételek a nagyszülői gyed-nél, hogy

 • közös háztartásban élő mindkét szülő vagy egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő biztosítottként keresőtevékenységet végezzen abban az időszakban, amikor az ellátást a nagyszülő részére folyósítják;
 • a nagyszülő nem lehet nyugdíjas, továbbá
 • a nagyszülőnek a gyermek születését megelőző 2 éven belül legalább 365 napon át biztosítottnak kell lennie, és
 • a gyermekgondozási díj folyósítása alatt a nagyszülő keresőtevékenységet nem folytathat kivéve, ha azt otthonában végzi.

Megjegyzés: Arra a gyermekre, aki után a gyermekgondozási díjat megállapították, gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak.

A nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj naptári napi alapját és a folyósítandó ellátás összegét a nagyszülő jövedelméből kell kiszámítani azzal, hogy a gyermekgondozási díj összege az alábbi naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Nevelőszülői gyermekgondozási díj

2020. január 1-jétől gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Megjegyzés: Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.

A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár a fenti gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

Változás az egészségbiztosítási ellátások maximális összegében:

Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján

 • táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét;
 • a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Amennyiben a minimálbérben nem következik be további emelés, akkor 2020. január 1-jétől a jelenlegi  149 000 forint összegű minimálbér 161 000 forintra nőtt. Erre tekintettel a táppénz-, és a gyermekgondozási díj felső határa a következők szerint alakul:

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátás 2019. év felső határ 2020. év felső határ Különbség 2019. évhez viszonyítva
       Táppénz 9 933 forint/nap 10 733 forint/nap + 800 forint/nap
Gyermekgondozási díj 208 600 forint/hó 225 400 Forint/hó + 16 800 forint/hó