Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2019-ben.

 1. január 1-jétől alkalmazandó új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény (2018.évi LII. törvény) egyes kedvezményeket megszüntet, egyes kedvezményeket átmenetileg vagy véglegesen fenntart, továbbá új kedvezményeket is bevezet. Az alábbiakban a fenti sorrendet követve ismertetem a jövő évi szociális hozzájárulási adókedvezményeket.
 2. január 1-jétől megszűnnek a következő kedvezmények:
 • 25 alatti (nem pályakezdő) illetve 55 év feletti foglalkoztatottak utáni kedvezmény,
 • Karrier Híd Programban részt vevők esetében járó kedvezmény,
 • Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartama alatt csecsemőgondozási díjban, gyes-ben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény.

Kifutó kedvezmények:

Az alábbi – 2018. december 31-én már érvényesített – kedvezmények az érvényesítésre még nyitva álló időtartamig igénybe vehetők, méghozzá a 2011. évi CLVI. törvény (Eat.) 2018. december 31-én hatályos rendelkezései szerint:

 • a 25 év alatti pályakezdők kedvezménye,
 • a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény,
 • a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás kedvezménye, valamint
 • a tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény
 • évi CLVI. törvény 462/H.  § kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény (nem összekeverendő az új kedvezménnyel)

Megmaradó-, és új kedvezmények:

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • Kutatás-fejlesztési (fejlesztő) tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
 • Védett korban elbocsátott köztisztviselők utáni kedvezmény

Röviden tekintsük át, hogy mikor és milyen mértékben vehetők igénybe ez utóbbi, azaz a megmaradó-, és az új kedvezmények!

 1. Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény:

A kedvezményt a szociális hozzájárulási adótörvényben meghatározott munkaviszony esetén lehet alkalmazni, ha a munkavállaló munkaköre szakképzettséget nem igénylő (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozik, vagy 6. főcsoport 61. csoportjába tartozik, illetve a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója a munkaköre, vagy a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben dolgozik.

Kedvezmény mértéke: a fenti munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér után 9,75 százalékos mértékű kedvezmény érvényesíthető.

 1. A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

Munkaerőpiacra lépőnek minősül az, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonnyal.

Megjegyzés: Nem számít be a fenti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyba, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonyba a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás vagy a gyermeknevelési támogatás folyósításának időszaka, valamint a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama.

Kedvezmény mértéke: A kedvezmény a munkaerőpiacra lépő munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető úgy, hogy ezen mértékig nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében ennek a kedvezménynek a fele érvényesíthető.

Ennél a kedvezmény igazolás is szükséges. A kifizető, a fenti feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti a kedvezményt. Az állami adó- és vámhatóság a biztosítotti bejelentés megtételét követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig, illetve a biztosítotti bejelentés hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

 1. A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

Ennek a kedvezménynek a feltételei a következők:

 • szülőként legalább 3 gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosultság álljon fenn és
 • a fentiekben leírt munkaerőpiacra lépő feltételnek megfeleljen a munkavállaló és
 • nő legyen (azaz férfi munkavállaló esetén ezzel a kedvezménnyel nem lehet élni)

Megjegyzés: Jogosultságot nem érinti, ha a természetes személynek az adókedvezmény érvényesítési időszaka alatt a legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultsága megszűnik.

Kedvezmény mértéke: Kedvezmény a fenti munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb a minimálbér után érvényesíthető úgy, hogy a foglalkoztatás első három évében nem kell megfizetni ezen mértékig a szociális hozzájárulási adót, míg a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a fenti kedvezmény fele érvényesíthető.

Igazolás: A kedvezményt a kifizető akkor érvényesítheti, ha birtokolja

 • a munkaerőpiacra lépő igazoláson túl
 • legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást is.

A családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást

 • a kifizetőnek a biztosítotti bejelentéssel, illetve
 • a munkaerőpiacra lépő feltétel fennállásáról szóló igazolás iránti kérelemmel együtt benyújtott és az állami adó- és vámhatóság által továbbított kérelmére

a családtámogatási feladatokat ellátó hatóság állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

 1. A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

A kedvezmény a megváltozott munkaképességű munkavállaló, egyéni vállalkozó illetve a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég megváltozott munkaképességű tagja kapcsán vehető igénybe.

Megváltozott munkaképességű:

 • az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy
 • december 31-én – a Tny. alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

Kedvezmény mértéke: a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után lehet igénybe venni a 19,5 százalék mértékű kedvezmény.

A kifizető a kedvezmény az alábbi igazolás birtokában érvényesítheti:

 • a jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat
 1. A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére kedvezmény illeti meg.

Kedvezmény mértéke: a közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után úgy érvényesíthető, hogy ezen összegig az aktuális szociális hozzájárulási adómérték 50 százaléka, azaz 9,75 százalékos kedvezmény vehető igénybe.

 1. Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

A kedvezmény igénybe vehető a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget eredményező alábbi munkaviszonyban:

 • Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő, vagy
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt

munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, a munkaviszonyra tekintettel fizetendő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

Kedvezmény mértéke:

 • Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállaló bruttó munkabére, de legfeljebb 500 000 forint után 19,5 százalék,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállaló esetében bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 után 9,75 százalék.
 1. A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

A kutató-fejlesztő foglalkoztatása után érvényesíthető kedvezményt, az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban kutató-fejlesztő munkavállalót alkalmazó kifizető veheti igénye.

A kedvezmény feltétele: vállalkozásként működő kifizető saját tevékenységi körben alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést végző kutatóhelynek minősüljön.

A  kedvezmény mértéke: a  tárgyhónapban kutatás-fejlesztési tevékenység bérköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó fele, azaz idén 9,75 százalék

 1. Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény

A kedvezmény igénybevételének a feltétele, hogy az elbocsátott természetes személy rendelkezzen az őt elbocsátó munkáltató által kiállított igazolással, és annak egy eredeti példányát bemutassa az őt alkalmazó kifizetőnek.

Igazolás: Az elbocsátó munkáltató igazolást állít ki annak a  természetes személynek, akit a  felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően közszolgálati  jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott és a 60. életévét betöltötte. Az igazolást a munkáltató a  jogviszony megszűnése napjáig állítja ki, feltüntetve a jogviszony megszűnésének napját is.

Kedvezmény mértéke: A kedvezmény a fenti munkavállaló bruttó munkabére – de legfeljebb a  minimálbér négyszerese – után fizetendő 19,5 százalékos szociális hozzájárulási adó.

Meg kell jegyezni, hogy ezt a kedvezményt a kifizető(k) mindaddig érvényesítheti(k), amíg a fenti munkavállaló nem minősül  a Tbj. szerinti saját jogú nyugdíjasnak.