Gyermekgondozási díjak típusai.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai egyfajta keresetpótló juttatások. A kieső jövedelmet pótolja a betegség/keresőképtelenség esetén a táppénz, míg a gyermek születése, nevelése esetén a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj. Az alábbi cikkben rövid áttekintést adok a biztosítási jogviszony alapján megállapítható gyermekgondozási díjakról.

A gyermekgondozási díjnak az alábbi négy típusát különíthetjük el:

 • gyermekgondozási díj, amelyet, hogy megkülönböztessük a többi gyermekgondozási díjtól, általános gyermekgondozási díjnak is nevezhetünk;
 • hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj;
 • nagyszülői gyermekgondozási díj;
 • nevelőszülői gyermekgondozási díj.

Megjegyzés: Adott esetben gyermekgondozási díj méltányosságból is megállapítható.

A fenti gyermekgondozási díjakban közös, hogy azok vagy fix összegben, vagy maximális összegben kerülnek megállapításra. Azaz az ellátás felső korláttal bír.

Mindezek alapján tekintsük át a gyermekgondozási díjakat!

Gyermekgondozási díj (általános gyermekgondozási díj):

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár.

Gyermekgondozási díjra (rövidítve: gyed-re) jogosult

 • a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.
 • az anya, valamint egyébként csecsemőgondozási díjra jogoult más személy, akinek csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, továbbá és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Az előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,
 • a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,
 • rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Gyermekgondozási díj mértéke

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 százaléka, maximum havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.  A gyermekgondozási díj felső határa 2024-ben havi bruttó 373 520 forint.

Megjegyzés: Méltányosságból gyermekgondozási díjat lehet megállapítani, amely

 • kizárólag a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerint biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető,
 • ha a biztosított az ellátáshoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

Ha a biztosított foglalkoztatójánál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, akkor a kifizetőhely bírálja el és folyósítja az ellátást. Kifizetőhely hiányában  a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el és folyósítja az ellátást. Ugyancsak a kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el és folyósítja az ellátást, ha több biztosítási jogviszonyból származik a gyermekgondozási díj iránti igény.

Keresőtevékenység:

A gyermek születését követő 168. napot követően a gyermekgondozási díjban részesülő bármennyi órában, bármennyi jövedelem ellenében folytathatja a keresőtevékenységét.

Keresőtevékenység: A Tbj. 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díjnak egy különleges formája a ún. hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj. Erre a gyermekgondozási díjra elsősorban a szülő nő jogosult, akkor ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • a fentiek alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,
 • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével, vagy magyar állampolgárként külföldi felsőoktatási intézménybenteljes idejű idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
 • gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 • a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 • a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel,
 • vagy akinek a gyermeke a fentiekben leírt gyermekgondozási díj igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és rendelkezik a fentiekben meghatározott adott feltételekkel.

A vérszerinti apa akkor lesz jogosult a diplomás gyermekgondozási díjra, ha a szülő nő

 • a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg vagy
 • meghal.

A hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj mértéke:

A hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj havi összege – egyéb jövedelem hiányában –

 • felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónál a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 százaléka;
 • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben reszt vevő hallgatónál a jogosultság kezdő napján érvényes garantált 70 százaléka.

Megjegyzés: Másként kerül megállaíptásra a gyermekgondozási díj, ha a diplomás gyermekgondozási díjra jogosult jövedelemmel rendelkezik.

A diplomás gyermekgondozási díj – eltérően az általános gyermekgondozási díjtól – a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár. Az ellátás iráni kérlemet kormányhivatal egészségbiztosítási szervéhez kell benyújtani, amely elbírálja, majd jogosultság esetén folyósítja az ellátást.

Mire kell tekintettel lenni a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységnél?

Figyelni kell arra, hogy a gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Nagyszülői gyermekgondozási díj

A nagyszülő a gyermekgondozási díjra a gyermek szülei jogán szerezhet jogosultságot. Azaz a nagyszülő akkor jogosult a gyermekgondozási díjra, ha

 • a gyermek szülője/szülei jogosult(ak) a gyermekgondozási díjra, 
 • a gyermeket a szülő/szülei a saját háztartásban neveli(k), és abból a gyermek a nagyszülőhöz csak átmeneti jelleggel, napközbeni időszakra kerül ki,
 • a szülő(k) egyetért(enek) a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével és annak nagyszülő részére történő megállapításával, és erről írásban nyilatkoznak is,
 • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

További feltételek a nagyszülői gyed-nél, hogy

 • közös háztartásban élő mindkét szülő vagy egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő biztosítottként keresőtevékenységet végezzen abban az időszakban, amikor az ellátást a nagyszülő részére folyósítják;
 • arra a gyermekre, aki után a gyed-et megállapították, gyermekgondozást segítő ellátást nem folyósítanak, és
 • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt.

A nagyszülőnek a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól igényelhető. A biztosított nagyszülő a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén 3 éves korig, kérelemre induló eljárásban jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra.

A nagyszülői gyermekgondozási díj iránt benyújtott kérelmet a nagyszülő munkáltatójának székhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el.

A nagyszülői gyermekgondozási díj mértéke:

A nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási díj a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, amelyből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot kell levonni.

Mire kell tekintettel lenni a nagyszülői gyermekgondozási díj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységnél?

A gyermekgondozási díj folyósítása alatt a nagyszülő keresőtevékenységet nem folytathat kivéve, ha azt kizárólag az otthonában végzi.

Keresőtevékenység: A Tbj.-ben meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

Azaz a fenti szabályra figyelemmel a nagyszülő dolgozhat például megbízási jogviszonyban, ha az nem minősül biztosítási jogviszonynak, illetve bármilyen keresőtevékenységet folytathat, ha arra az otthonában kerül sor.

Nevelőszülői gyermekgondozási díj

A nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli. Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.

A nevelőszülői gyermekgondozási díj mértéke:

Az ellátás mértéke jelentősen különbözik az általános-, vagy a nagyszülői gyermekgondozási díj mértékétől. A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

Mire kell tekintettel lenni a nevelőszülői gyermekgondozási díj folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységnél?

A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár a fenti gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Végezetül tekintsük át a gyermekgondozási díj maximális összegeit!

Gyed felső típusai2024. évi felső határ (maximális összeg)
Gyermekgondozási díj (általános-, és nagyszülői) felső határabruttó 373 520 forint/hó
Nevelőszülői gyermekgondozási díjkerekítve bruttó 3 424 forint/nap
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (minimálbér alapján)bruttó 186 760 forint/hó
Hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díj (garantált bérminimum alapján) bruttó 228 200 forint/hó

dr. Radics Zsuzsanna Gabriella