Nyugellátással és egészségbiztosítással kapcsolatos 2013. évi módosítások.

Nyugellátással és egészségbiztosítással kapcsolatos 2013. évi módosítások.

Nyugellátást érintő változások: 
1.) Ha a biztosított, volt biztosított magánnyugdíjpénztár tagja, az öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy a kiszámított nyugdíjösszeget meg kell szorozni a Tny. (1997- évi LXXXI. törvény) 1. mellékletben meghatározott szorzószámmal.
2.) Az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell akkor, ha a nyugdíjas
– közalkalmazotti jogviszonyban,
– kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban,
– bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
– ügyészségi szolgálati viszonyban,
– fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses illetve hivatásos szolgálati viszonyban áll.
Mindezek alapján pl: a nyugdíjas pedagógus vagy orvos nem kaphat nyugdíjat addig, amíg közalkalmazottként dolgozik.
Ezt a szabályt kell alkalmazni a korhatár előtti ellátásban és szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban és a balettművészeti életjáradékban részesülőkre is.
Ha 2013. január 1-jén a fenti jogviszonyok valamelyike fennállt, akkor a jogviszonyt 2013. április 30-áig be kell jelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. Ha ez a jogviszonya továbbra is fennáll, akkor 2013. július 1-jétől az ellátását szüneteltetni kell. Az ellátást újból folyósítani fogják, ha a nyugdíjas kérelmében igazolja, hogy a fenti munkavégzésre létrejött jogviszonya megszűnt.

3.) Hivatalbóli egyeztetés: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 2014. december 31-éig köteles hivatalból köteles megindítani az egyeztetési eljárást az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében. Az 1960. évben vagy azt követően született biztosítottak, volt biztosítottak esetében 2015. január 1-jétől ötéves korcsoportonként kell – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint – az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani. Egy ötéves korcsoport kiértesítésére két év áll rendelkezésre.
4.) A főállású kisadózó biztosított esetén a társadalombiztosítási ellátásának alapja havi 81 300 forint, ami kevesebb a minimálbérnél. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 39. § (2) bekezdésébe bekerült a főállású kisadózó biztosítási ideje. A módosítás alapján a főállású kisadózó szolgálati ideje arányosan elismerhető időnek minősül, azaz nem teljes szolgálati idő.

Egészségbiztosítást érintő változások: 
1.)  A baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb csak akkor nem lehet, ha a sérült 180 napon belül, ugyanazon üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné válik, de az újbóli keresőképtelenség abban a jogviszonyában következik be, ahol a baleset érte.
2.)  A baleset üzemiségének elismerésére vonatkozó kérelem benyújtása nem volt határidőhöz kötve. 2013. január 1-től a baleset üzemiségének elismerésére irányuló kérelmet – a foglalkozási megbetegedést kivéve –, a baleset bekövetkeztétől számított egy éven belül kell benyújtani. Fontos, hogy ennek az egy éves határidőnek az elmulasztása esetén igazolási kérelemmel nem lehet élni, azaz, ha kicsúszik a jogosult az egy éves határidőből, nem igényelhet baleset táppénzt.

3.) Azok a személyek, akik 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezettek, de biztosítottak, illetőleg baleseti ellátásra jogosultak az alábbi baleseti táppénzt kaphatják:
– az öregségi nyugdíj legkisebb összege 150 százalékának naptári napi összegével azonos,
– úti üzemi baleset esetén annak kilencven százalékával egyezik meg.

4.) 2013. január 1-től már nem csak az egészségbiztosítónak, hanem a társadalombiztosítási kifizetőhelynek is kell kamatot fizetnie, ha az előírt határidőn belül nem gondoskodik a pénzbeli ellátásról illetve a baleseti táppénzről.

5.) Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások, a baleseti táppénz iránti kérelmekhez, továbbá a kifizetőhelyi feladatellátás során az OEP által rendszeresített, az OEP honlapján közzétett nyomtatványoknak megfelelő, érvényes nyomtatványokat kell használni.

6.) Ha 14. évesnél idősebb személy orvoshoz megy, akkor a TAJ számán túl be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló arcképes igazolványát is.