A szociális hozzájárulási adó 2019. január 1-ére visszamenőlegesen módosítása.

2019. július 23-án az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvényben került kihirdetésre a szociális hozzájárulási adó több olyan módosítása, amely visszamenőleg, azaz 2019. január 1-étől alkalmazható. Az alábbiakban ezen módosításokat ismertetem.

  1. Mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó módosítás

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szociális hozzájárulási adómódosítás lényege, hogy a havi szociális hozzájárulási adómegállapítás helyett éves adómegállapítási időszak kerül bevezetésre, tekintettel  a mezőgazdasági termelés szezonalitására.

Meg kell jegyezni, hogy szerencsésebb lett volna, ha a jogszabálymódosítás kihirdetésére az őstermelők második negyedéves bevallását megelőzően – azaz július 12-e előtt – került volna sor.

Összegezve a mezőgazdasági őstermelőknél (beleértve a kistermelőket is) a szociális hozzájárulási adó megállapítása, bevallása nem havi, hanem éves alapra épül 2019. január 1-i visszamenőleges hatállyal.

A fentiekre tekintettel pontosult az a szabály is, hogy miként kell eljárni akkor, ha nem áll fenn egész évben az őstermelőnek a fenti jogállása vagy más okból nem minősül az adóév minden napján a szociális hozzájárulási adó alanyának.

Megjegyzés: A módosítás kiegészíti a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényt azzal a szabállyal is, hogy ha az őstermelő örökbefogadói díjban részesül, akkor ezen időszakban nem kell legalább a minimálbér, illetve a megállapodás alapján vállalt összeg után fizetni a szociális hozzájárulási adót.

Mezőgazdasági őstermelők szociális hozzájárulási adóbevallása:

A módosítás alapján az őstermelők szociális hozzájárulási adóbevallására vonatkozó 2018. évi LII. törvény 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „2018. évi LII. törvény 7. § (1)–(2) bekezdés szerinti mezőgazdasági őstermelő a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg alapján – figyelemmel a 7. § (5)–(6) bekezdés rendelkezésére – negyedévente adóelőleget állapít meg, amelyet a negyedévet követő hónap 12-éig fizet meg.
  • A tárgyévre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell – a 2018. évi LII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.
  • Az adóelőleg fizetésére nem kötelezett őstermelő az adót a személyi jövedelemadó bevallásában vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.”

A fentiekkel összhangban a személyi jövedelemadó törvény is rögzíti, hogy az őstermelők negyedéves bevallásakor megállapított és megfizetett szociális hozzájárulási adót

  • a  szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére kötelezett  őstermelő a  2019. évi szociális hozzájárulási adókötelezettség megállapításakor  megfizetett szociális hozzájárulási adó előlegként,
  • a  szociális hozzájárulási adó előlegének fizetésére nem kötelezett, tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő 2019-ben elszámolható költségként,
  • a fentiekben nem említett őstermelő a 2019. évre fizetendő szociális hozzájárulási adót csökkentő tételként veszi figyelembe a személyijövedelemadó-bevallásban.

2.) Természetes személy bevallási kötelezettségére vonatkozó módosítás

Az adócsomag szintén 2019. január 1-re visszamenőleges hatállyal módosította a természetes személy szociális hozzájárulási adóbevallását, mely szerint a természetes személy a szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadó, a személyi jövedelemadó-előleg megfizetésével egyidejűleg állapítja és fizeti meg azzal, hogy a szociális hozzájárulási adót az állami adó- és vámhatóság közreműködése nélkül elkészített személyi jövedelemadó bevallásban vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban vallja be.

3.) A nyugellátásban részesülő egyházi személyre vonatkozó módosítás

A nyugellátásban részesülő egyházi személy az 1997. évi LXXX. törvény alapján nem minősül biztosítottnak. Ezzel a szabállyal teremti meg az összhangot – 2019. január 1-re  visszamenőleg – a szociális hozzájárulási adótörvény módosítása, mely szerint nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az egyházi jogi személynek az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyre tekintettel, ha az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy saját jogú nyugdíjas, vagy olyan özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte.