lovetta

Változások 2021. július 1-jétől a nyugdíj szabályaiban.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a nyugellátás szabályaiban 2021. július 1-jétől módosult fontosabb szabályokat: 1.Lemondás a megállapított nyugellátásról 2021. július 1-jétől úgy rendelkezik a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI. törvény (Tny.), hogy a megállapított nyugellátásról – a kivételes nyugellátás kivételével – a megállapító határozat véglegessé válását követő 15. napot követően nem lehet lemondani. Azaz, az új szabály alapján a már megállapított nyugellátásról – kivéve a méltányosságból megállapított nyugellátást – le lehet mondani a megállapító határozat véglegessé válását követő 15 napon belül. Ha valaki például rokkantsági ellátásban részesült, és kéri az öregségi nyugdíjkorhatára betöltésekor nyugdíjának megállapítását, amely azonban kedvezőtlen összegűnek minősül, akkor a nyugdíjat megállapító határozat véglegessé válását követő 15 napon belül lemondhat erről a nyugdíjról. A fenti lemondás esetén a felvett nyugellátást, nyugdíjelőleget vissza kell fizetni. 2.Egyeztetési eljárás Július 1-jétől hatályos módosítás szerint, az egyeztetési eljárásban lehetőség van a szolgálati idő illetve a jogosultsági idő ismételt megállapítására, amely az ügyfélnek eredményezhet kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb ellátást. Erre a következő esetekben kerülhet sor: Egyeztetési eljárás keretében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő és jogosultsági idő tartamát a biztosított, volt biztosított számára kedvezőbb módon újra számolja, ha
  • a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabály sértően állapították meg, és a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el, vagy
  • az újramegállapítás az azóta tudomására jutott tények, adatok vagy bizonyítékok alapján indokolt.
Ugyanakkor az egyeztetési eljárás keretében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a véglegessé vált határozattal megállapított szolgálati idő, illetve jogosultsági idő tartamát egy ízben, az azt megállapító döntés véglegessé válásától számított 5 éven belül a biztosított, volt biztosított számára kedvezőtlenebb módon is újra megállapíthatja, ha
  • a szolgálati idő, jogosultsági idő tartamát jogszabály sértően állapították meg, és
  • a határozatot közigazgatási bíróság még nem bírálta el.
A fentiek nem érintik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az általános közigazgatási rendtartásban biztosított jogát a döntés módosítására vagy visszavonására. Ennek keretében a nyugdíjbiztosítási szervek döntése akkor is módosítható vagy visszavonható, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sért. 3.Brexittel kapcsolatos módosítások A Brexit kapcsán az alábbiak szerint került pontosításra  az EGT-állam vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területén élők részére történő nyugdíjfolyósítás. A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátás folyósítását – a kormányrendeletben meghatározott esetekben a határozat vele való közlését követő 13 napon belül, egyéb esetben a folyósításhoz szükséges adatokat tartalmazó elektronikus adatállomány beérkezését követő 13 napon belül –  az EGT-állam vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára teljesíti. A nyugellátást havonta, forintban kell folyósítani, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, egészen a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig. Végezetül meg kell említeni, hogy két olyan jövedelemről rendelkezik a júliusi módosítás, amely az öregségi nyugdíj alapját érinti. Az egyik jövedelem a felszolgálói díj, a másik jövedelem a Tbj. szerinti munkaviszony minimális alapját (azaz legalább a mindenkori minimálbér harminc százaléka) képező jövedelem. Mindkét módosítás visszamenőleg 2020. július 1-étől alkalmazandó, ezáltal megteremti  az összhangot 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szabályaival. Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász egészségügyi menedzser