Változások 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási-, és a gyermekgondozási díjnál.

  • Csecsemőgondozási díj összege
2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj összege az annak alapját képező naptári napi alap illetve naptári napi jövedelem 70 százalékáról 100 százalékra nőtt.
  • Mikor nem jár a csecsemőgondozási díj?
2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj folyósítását kizáró korábbi két ok helyébe, csak egy kizáró ok lépett, amely a következő: „Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.”
  • Mikor nem jár a gyermekgondozási díj?
2021. június 30-ával bezárólag többek között akkor nem járt a gyermekgondozási díj, ha az arra jogosult személy a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytatott, illetve az ellátást biztosító intézmény rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézmény. 2021. július 1-jétől a kivételek köre bővült a nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanuló, vagy felsőoktatási intézményben  nappali képzésben vesz részt vevő jogosulttal. Azaz 2021. július 1-jétől nem jár a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni gyermekfelügyeletben helyezték el, kivéve ha a  jogosult keresőtevékenységet folytat,  vagy nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, illetve felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt.
  • Gyermekgondozási díj maximális összegének felülvizsgálata
2021. június 30-ával bezárólag az 1997. évi LXXXIII. törvény úgy rendelkezett, hogy „A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.” Ezt a szabályt azonban nem igazán lehetett idén alkalmazni, mert a 2021. évi minimálbér emelésére csak 2021. februárjától került sor. 2021. július 1-jétől a módosítás már úgy rendelkezik, hogy a gyermekgondozási díj összegét a  minimálbér, illetve a  garantált bérminimum emelésének  napjától számított 15  napon belül kell hivatalból felülvizsgálni, és a megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimum figyelembevételével, – ha kormányrendelet korábbi időpontot nem állapít meg – az emelés napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.
  • Nevelőszülői gyermekgondozási díja
Gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő is, ha többek között
  • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és
  • a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
2021. július 1-jétől pontosult a fenti szabály a nevelőszülő kapcsán, mely szerint a  365  nap biztosítási idő meglétét a  nevelésbe vett gyermek gondozási helyének a  nevelőszülőnél történő kijelölését megelőző két éven belül kell vizsgálni.
  • Méltányosság alapján járó gyermekgondozási díj
2021. július 1-jétől nőtt a méltányosságból megállapított gyermekgondozási díj összege. 2021. június 30-ával bezárólag ez az összeg a minimálbért nem haladhatta meg, míg 2021. július 1-jétől a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-át nem haladhatja meg. Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász egészségügyi menedzser