Magyar egészségügyi ellátás Ukrajnából érkező menekülteknek.

Hungarian Healthcare For Refugees from Ukraine

Угорська медична допомога для біженців з України від 18 березня 2022 року

Kelt: 2022. március 18.

Menedékesekre vonatkozó szabályok:

2022. március 8-ától, Magyarországon nem biztosított, alábbi személyek, ingyen kaphatják – az egészségbiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatóknál – az alábbi ellátásokat:

 • az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,
 • az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve
 • a fenti személynek családtagja.

A menedékes a személyazonosságát és tartózkodási jogát igazolja az ID-1-es kártya. Az egészségügyi ellátásnál tolmács vehető igénybe a 1812-es telefonszámon.

A magyar állami egészségügyi szolgáltatóknál – azaz nem a magánszolgáltatóknál – térítésmentesen nyújtható ellátások:

1. Háziorvosi-, védőnői ellátás:

A fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak háziorvosi vizsgálatokat és gyógykezelést, krónikus betegek esetén állapotjavítás. Ezt az ellátást

 • a magánszálláson tartózkodó, elismerését kérő személy a szálláshelye szerinti – területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgáltatást nyújtó – háziorvosnál kaphat ellátást;
 • az egészségügyi alapellátás körébe tartozó egyéb egészségügyi ellátásokat az elismerését kérő a szálláshelye szerinti települési önkormányzat által biztosított ellátás keretében veheti igénybe.

Megjegyzés: A szálláshely kapcsán meg kell említeni, hogy a menedékes kérelmére, a részére kijelölt szálláshelyről a menekültügyi hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.

Védőnői ellátás során a következő ellátások nyújthatók:

 • a várandós anyák gondozása;
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek fokozottan gondozása;
 • csecsemők-, gyermekek gondozása, pszichoszomatikus fejlődésének figyelemmel kísérése;
 • védőnői szűrővizsgálatok elvégzése;
 • védőoltások szervezése;
 • gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása.

2. Szakellátás:

A fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak

 • járóbeteg rendelőben sürgős szükség esetén vizsgálatot, gyógykezelést, továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszert és kötszert. Ezt az egészségügyi szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni;
 • kórházban, klinikán sürgős szükség esetén ellátást, valamint annak során az orvos előírása szerinti gyógykezelést – ideértve a műtéti beavatkozásokat, továbbá az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat és protetikai eszközöket -, gyógyászati ellátást, a gyógykezeléshez szükséges gyógyszert, kötszert és étkezést. Ezt az egészségügyi szakellátást is a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni.

Továbbá a fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak onkológiai szakellátást, és egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálatot és gyógykezelést, valamint az onkológiai szakellátás és egyéb krónikus betegellátás, állapotfenntartást vagy fájdalomcsillapítás érdekében gyógyszerkészítményt.

Szakorvosi kezelést követően a betegségből való gyógyulásig, illetve az állapot stabilizálódásáig pedig a következő ellátások nyújthatók:

A fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak

 • a szükséges vizsgálatot és gyógykezelést,
 •  mással nem helyettesíthető gyógyszert és a gyógyszer beadásához szükséges gyógyászati segédeszközt, amelybe nem tartozik bele a közgyógyellátás;
 • orvos által rendelt egyéb gyógyászati segédeszközt, valamint annak javítását;
 • sürgősségi fogászati ellátást és fogmegtartó kezelést, ha azt a legalacsonyabb térítési kategóriába tartozó kezelésként veszi igénybe;
 • terhesgondozást és szülészeti ellátást, illetve adott esetben terhesség megszakítással kapcsolatos beavatkozást;
 • adott esetben betegszállítást, ha a beteg szállítása másként nem oldható meg;
 • életkorához kötött kötelező védőoltást.

Az ellátások lejelentése „D” térítési kategóriában történik.

Megjegyzés: A fenti kezelést követően nyújtott egészségügyi szolgáltatások akkor térítésmentesek, ha arra a háziorvosi ellátást nyújtó orvos beutalására vagy a járóbeteg-szakellátás, illetve fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosának visszarendelésére alapján kerül sor.

3. „Gyógyszerrendelés”:

A menekülteknek a vényt az az orvos írhatja fel, aki rendelkezik a menekültügyi hatóság gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzőjével. A vényre az orvosnak rá kell írnia a beteg személyes adatait, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiadott azonosítót, humanitárius célú tartózkodási engedély számát. Az így felírt gyógyszert, kötszert, gyógyászati segédeszközt, és a gyógyászati segédeszköz javítását az Ukrajnából jött menekült a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által támogatottan kapja.

A fentiekkel kapcsolatos további részletek elérhetők: https://adozona.hu/altalanos/Uj_rendelkezesek_az_ukrajnai_menekultek_ege_5WS0L8 oldalon

 

Hungarian Healthcare For Refugees from Ukraine

Rules for asylum seekers:

From 8 March 2022, the following persons who are not insured in Hungary may receive the following benefits free of charge from the public hospitals:

 • a citizen of Ukraine residing in Ukraine before 24 February 2022,
 • a stateless person or a non-Ukrainian third-country national who has been granted international protection or equivalent national protection in Ukraine before 24 February 2022, or
 • family members of the above persons.

The asylum seeker must prove his / her identity and right of residence with the ID-1 card (which is received when he/ she applies for a temporary protection status). An interpreter is available for medical care at 1812 phone number.

Benefits that can be provided free of charge with public health care providers:

1. General practitioner and nurses care:

The above persons from Ukraine may receive general medical examinations and medical treatment, improvement in chronic patients.

This care

 • can be used at the reception center for refugees from Ukraine;
 • a person staying in a private accommodation applying for recognition may receive care from a general practitioner who provides health care services with a territorial care obligation in his or her accommodation;
 • other health care services included in the scope of basic health care may be used by the applicant for recognition within the framework of the care provided by the local government of the place of accommodation.

Note: In connection with the accommodation, it should be mentioned that at the request of the asylum seeker, the asylum authority issues an official certificate for the accommodation designated for him.

The following benefits may be provided during nursing care:

 • caring for pregnant mothers;
 • increased care for newborns, premature babies and low birth weight babies;
 • care of infants and children, monitoring of their psychosomatic development;
 • performing screening tests for nurses;
 • organization of vaccinations;
 • providing the knowledge necessary for a healthy lifestyle in line with the child’s development.

2. Special care:

The above persons from Ukraine can receive

 • urgent examination and treatment in an outpatient clinic, as well as the medicine and bandage used in the care. This health care can be obtained from a health care provider with a territorial care obligation;
 • emergency care in a hospital or clinic, as well as medical treatment prescribed by a doctor, including surgical procedures and the medical materials and prosthetic devices used in it, medical care, medication, bandages, and meals required for medical treatment. This health care can also be used by a health care provider with a territorial care obligation.

In addition, the above persons from Ukraine may receive oncology specialist care and examination and treatment in the context of other chronic patient care, as well as medication in the context of specialist oncology care and other chronic patient care, or medication for analgesia.

The following benefits can be provided after specialist treatment until the disease recovers or the condition stabilizes:

The above persons from Ukraine can receive

 • the necessary examination and treatment,
 • a non-substitutable medicinal product and a medical device for the administration of the medicinal product, which does not include the provision of general medical care;
 • other medical devices prescribed by a doctor and their repair;
 • emergency dental care and dental treatment if it is used as a treatment in the lowest reimbursement category;
 • maternity care and, where appropriate, intervention in connection with abortion;
 • transportation of patients in case they need transportation due to the state of health;
 • age-related vaccination for children.

Benefits are reported in reimbursement category “D”.

Note: Medical services provided after the above treatment are free of charge if they are referred on the basis of a referral from a GP providing care or a reassignment to a specialist in an outpatient or inpatient setting.

3. Ordering medication:

A prescription for the refugee can be prescribed by a doctor, who holds a prescription stamp of the asylum authority. The doctor must write the personal data of the patient, the identifier issued by the National Directorate General of Aliens, the number of the humanitarian residence permit on the prescription. (The Directorate-General for Aliens Policing issues a humanitarian residence permit.) The refugee who come from Ukraine will receive full or partial payment refund for the purchased prescribed medicine, bandage, medical aids, and their urgent replacement or repair from the Hungarian National Health Insurance Fund.

 

Угорська медична допомога для біженців з України від 8 березня 2022 року

Правила для шукачів притулку:

Перелік осіб, які не застраховані в Угорщині, але можуть безкоштовно отримувати такі пільги в державних лікарнях:

 • громадянин України, який проживав в Україні до 24 лютого 2022 року,
 • особа без громадянства або неукраїнський громадянин третьої країни, якому надано міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року, або
 • члени сімей вищевказаних осіб.

Шукач притулку повинен підтвердити свою особу та право на проживання за допомогою картки ID-1 (яку отримують, коли він/вона подає заяву на отримання статусу тимчасового захисту). Для надання медичної допомоги доступний перекладач за номером телефону 1812.

Послуги, які можуть безкоштовно надаватися постачальниками медичних послуг:
1. Лікарі та медсестри загальної практики:
Вищезазначені особи з України можуть проходити загальні медичні огляди та медичне лікування, поліпшення стану хронічно хворих:

·         цією допомогою можна скористатися в центрі прийому біженців з України;
·         особа, яка перебуває у приватному житлі, з проханням про визнання статусу тимчасового захисту, може отримувати допомогу у лікаря загальної практики, який надає медичні послуги з обов’язком територіального догляду за адресою житла, в якому перебуває зазначена особа;
·         інші медичні послуги, що входять до складу базової медичної допомоги, можуть використовуватися заявником для визнання статусу тимчасового захисту в рамках надання допомоги органом місцевого самоврядування за місцем проживання.
Примітка: Щодо проживання слід зазначити, що на прохання шукача притулку орган притулку видає офіційну довідку на призначене для нього житло.
2. Особливий догляд:
Вищезазначені особи з України можуть отримати:
·         термінове обстеження та лікування в амбулаторії, а також ліки та пов’язку, які використовуються при допомозі. Цю медичну допомогу можна отримати у постачальника медичних послуг з територіальним зобов’язанням щодо надання медичної допомоги;
·         невідкладну допомогу в стаціонарі чи поліклініці, а також медичне лікування, призначене лікарем, включаючи хірургічні процедури та медичні матеріали та протези, що використовуються в ній, медичну допомогу, ліки, перев’язки та їжу, необхідні для лікування. Цю медичну допомогу також можна використовувати в медичних закладах, які мають територіальні зобов’язання щодо надання медичної допомоги.
Крім того, вищезазначені особи з України можуть отримувати допомогу спеціаліста-онколога, обстеження та лікування в рамках іншої допомоги хронічним хворим, а також ліки в рамках спеціалізованої онкологічної допомоги та інших хронічних захворювань або ліки для знеболення.
Після лікування спеціалістом можна надати наступні послуги, поки хворий не одужає або стан не стабілізується:
Вищезазначені особи з України можуть отримати:
·         необхідне обстеження та лікування,
·         незамінний лікарський засіб та медичний виріб для введення лікарського засобу, що не включає надання загальної медичної допомоги;
·         інші медичні вироби за призначенням лікаря та їх ремонт;
·         невідкладна стоматологічна допомога та лікування зубів, якщо воно використовується як лікування у найнижчій категорії відшкодування;
·         догляд за вагітністю та пологами та, за необхідності, втручання у зв'язку з абортами;
·         перевезення хворих у разі потреби в транспортуванні за станом здоров’я;
·         вікова вакцинація для дітей.
Примітка: медичні послуги, що надаються після вищезазначеного лікування, є безкоштовними, якщо вони направлені на підставі направлення лікаря загальної практики, що надає допомогу, або перенаправлення до спеціаліста в амбулаторних або стаціонарних умовах.
3. Замовлення ліків:
Рецепт біженцю може виписати лікар, який має дозвіл органу притулку. Лікар повинен написати на рецепті номер гуманітарної прописки. (Генеральний директорат поліції з питань іноземців видає гуманітарний дозвіл на проживання.) Біженці, які прибули з України, отримають повне або часткове повернення коштів за придбані виписані ліки, бандаж, медичні допоміжні засоби та їх термінову заміну чи ремонт від Національного фонду медичного страхування Угорщини.

 

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

közgazdasági szakokleveles jogász

egészségügyi menedzser