Szülői szabadság, mint új szabadság típus.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Mt.) 2023. január 1-jétől bővült a szabadságok köre a szülői szabadsággal. A szülői szabadság alapján a gyermekes munkavállalók (azaz a munkavállaló anya és munkavállaló apa is) több szabadságra lesznek jogosultak. Tekintsük át, hogy mikor és hogyan vehető igénybe ez az új szabadság típus!

Szülői szabadság időtartama:

A munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének az a feltétele, hogy a munkaviszony a gyermek születését vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően 1 éve fennálljon.

Megjegyzés: A fenti szülői szabadságot visszamenőleg kell alkalmazni. Azaz a munkáltató, ha a munkavállaló gyermeke 2022. augusztus 2. és 2023. június 30. között tölti be a harmadik életévét, a szülői szabadságot – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban – legkésőbb 2023. június 30-ig terjedő időszakban adhatja ki.

Szülői szabadság díjazása:

A szülői szabadság időtartamára járó díjazás nagyon alacsony. A munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult, amelyet még csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozást segítő ellátás összegével.

Szülői szabadság igénybevétele: 

A munkáltató a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki. A munkavállaló erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt bejelenti.

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szülői szabadság kiadását – legfeljebb 60 nappal – elhalaszthatja, de ekkor köteles a halasztás indokát és a kiadás általa javasolt új időpontját a munkavállalóval írásban közölni.

A szabadság kiadásakor általános szabály, hogy a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni. Ez alól a szabály alól kivételt képez a szülői szabadság, amely a gyermek születésétől hároméves koráig igénybe vehető.

Az is általános szabály, hogy a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja azzal, hogy ezt az intézkedését a munkáltatónak írásban meg kell indokolnia. Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni a szülői szabadság esetén.

Felmondási védelem:

A munkáltató nem szüntetheti meg „rendes” felmondással a munkavállaló munkaviszonyát a szülői szabadság alatt.

A munkáltató – a munkavállaló kérelmére – indokolási kötelesség hiányában is köteles megindokolni a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatát, ha a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésére a szülői szabadság igénylése miatt került sor. Azaz, ha a munkavállaló munkaviszonya a próbaidő alatt azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetésre kerül, és a munkavállaló hivatkozása szerint a munkaviszony megszüntetésére a szülői szabadság miatt került sor, akkor a munkavállaló – a megszüntetés közlésétől számított 15 napon belül – írásban benyújtott kérelmére a munkáltató köteles a jogviszony megszüntetését indokolni. A munkáltató az indokolást a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban közli.

Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén:

Ha a munkaviszony megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, akkor a ki nem vett szülői szabadságot nem lehet pénzben kifizetni, azaz nem lehet megváltani. Ennek pedig az az oka, hogy a szülői szabadság majd később az új munkáltatónál is igénybe vehető a gyermek 3 éves koráig.

A fentiekre tekintettel a munkaviszony megszüntetésekor/megszűnésekor ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat, amelybe beletartozik a munkáltatónál igénybe vett szülői szabadság időtartamának igazolása is.

Végezetül meg kell említeni, hogy a végkielégítésnél a szülői szabadság ideje figyelembevételre kerül.

Szerző: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella